โครงการพัฒนานักศึกษา “คุยกันก่อนสอบ การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“คุยกันก่อนสอบ”
โครงการพัฒนานักศึกษา “คุยกันก่อนสอบ การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เนื้อหาในรายวิชา MCS2161 MCS3183 MCS3184 และ MCS4170 แนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างสูงสุด โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/wxPDM82dwHuVUsTn7 (ใช้ @rumail ในการลงทะเบียนเท่านั้น)
ดาวน์โหลดเอกสาร 1
ดาวน์โหลดเอกสาร 2

Share to :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Post