Faculty of Mass Communication

กิจกรรมงานกาชาด ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกิจกรรมงานกาชาด ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลล้วงไหจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่เข้ามาในซุ้มของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย โดยมี 4 คณะที่ร่วมกิจกรรม คือ คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 1
ดาวน์โหลดเอกสาร 2

Share to :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Post