คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี

นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ)

ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คุณวุฒิของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สมัครถูกต้องเป็นจริงทุกประการหากส่วนใดเป็นเท็จหรือเอกสารที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันทีโดยไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ ทั้งหมดที่ได้ชำระไว้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนตัวในราชการโดยไม่ถือเป็นการละเมิด
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร