คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

สวัสดี

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

  • วารสารศาสตร์เบื้องต้น (MCS1250)
  • การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ (MCS3271)
  • สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก (MCS4190)
  • การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง (MCS2460)

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

กลยุทธ์การนำเสนอเนื้อหาข่าวข้ามสื่อบนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 และไทยพีบีเอส.

อภิสิทธิ์ ศุภกิ

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโตเกียว 2. มหาวิหารเซนต์พอล 3. อดีตพบปัจจุบัน (อยุธยา) 4. อดีตพบปัจจุบัน (ปทุมธานี)

อภิสิทธิ์ ศุภกิ

อ่านบทความ