คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

การใช้สื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปกติใหม่ด้านสุขภาพในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19): กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี.

จารุวรรณ กิตตินราภรณ์.(2564).ก

อ่านบทความ

ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity Economy)

จารุวรรณ กิตตินราภรณ์.(2565).ป

อ่านบทความ

การรับรู้การสื่อสารการป้องกันโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรควัสโคโร นา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี – จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

จารุวรรณ กิตตินราภรณ์.(2566).ก

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น