คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

การศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษา 49 ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ.

นิมิตร คินันติ

อ่านบทความ

การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

ณัชชา มีเพชร,พั

อ่านบทความ

การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ “ชุดไทยนิยม” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

ปวริศ ชาติน้าเพ

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น