คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่สัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกเฟสบุ๊คเพจ Drama-addict.

พวงชมพู ประเสริ

อ่านบทความ

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการ ห้องข่าว NBT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์.

คณาทิพย์ ทองไชย

อ่านบทความ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่ สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพมหานคร

สิริพรรณ เครือม

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น