คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.สุระชัย ชูผกา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อุษณีย์ ศรีสวัสดิ์,สุระชัย ชูผ

อ่านบทความ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล

กิติยาพร เถื่อนโยธา,สุระชัย ชู

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น