การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน สัมมนา และการฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

MC Project &Training Course

ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Related Posts