แบ่งห้องเรียนรายวิชา

DFC2203

การถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล

  • ให้นักศึกษาระบุห้องเรียนในแต่ระรอบตามที่นักศึกษาต้องการได้เพียงคนละ 1 รอบเท่านั้น
  • เมื่อครอบจำนวนตามที่ต้องการแล้วถือว่าเป็นไปตามที่ระบุ
  • ห้ามลงเลือกซ้ำ