ระบบจัดการสำนักงาน

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจอง

หัวข้อ

ประชุมงานกาชาติ

ชื่อห้อง

ห้องประชุมเล็ก

จำนวนผู้เข้าร่วม

6

ชื่อผู้จอง

Mass Communication

โทรศัพท์

เริ่มเวลา

สิ้นสุดเวลา

แผนกที่ขอใช้

ใช้สำหรับ

สถานะ

รอตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ