แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ระดับปริญญาตรี

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอนที่ 1

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เกี่ยวกับตัวท่าน

ตอนที่ 2

ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการการศึกษา