ฟอร์มแบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา

หนังสือยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

   ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงฐานะบุคคลที่สามที่ขอตรวจสอบข้อมูลกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นการให้ความยินยอมด้วยตนเอง หรือให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับมาจากการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร และในระหว่างศึกษา ที่เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 2. วัตถุประสงค์ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการรับสมัครนักศึกษา การตรวจสอบวุฒิบัตร การลงทะเบียนเรียน การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและระเบียนสถิติ การบอกเลิก-บอกเพิ่ม และออกรายงานข้อมูลทะเบียนเรียน การจัดสอบและจัดกรรมการ
  คุมสอบ การตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบการรับรองผลการศึกษา การออกหนังสือสำคัญ ให้บริการ One Stop Service การแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร การบริการทะเบียนประวัติและปรับฐานข้อมูลนักศึกษาการเก็บข้อมูลและบริการทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและรับรองวุฒิบัตร ม.ร. และการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 3. การเปิดเผย/ส่งต่อข้อมูล โดยส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการอุดมศึกษา สำหรับจัดทำระเบียนสถิติ ส่งต่อข้อมูลให้กรมการปกครองสำหรับตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลและทางราชการ
 4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / สถาบัน / หรือหน่วยงานตามวุฒิบัตรที่ข้าพเจ้าใช้สมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษาของข้าพเจ้า แก่มหาวิทยาลัยรามคำแห่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาและ/หรือเอกสารการทางศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้าที่โรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / สถาบัน / หรือหน่วยงานจะเปิดเผย ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ขณะที่ศึกษา หลักสูตรที่ศึกษาระยะเวลาการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษา

คำชี้แจงเกี่ยวกับการแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
 2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
  2.1 สิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2.2 สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  2.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับจนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งหรือโอนให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  2.4 สิทธิในการขอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในขณะที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  2.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยรมคำแหงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว และยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ