Faculty of Mass Communication
Ramkhamhaeng University

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

Hi

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

  • วารสารศาสตร์เบื้องต้น (MCS1250)
  • การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ (MCS3271)
  • สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก (MCS4190)
  • การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง (MCS2460)

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ดูเหมือนว่าเราไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น