Faculty of Mass Communication

ผลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

POSTED, 28 March 2023 BY MY ADMIN
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่

ประจำปี พ.ศ. 2564
ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ปี พ.ศ. 2564
อ.​อาลี ปรียากร
อ.อาลี ปรียากร
วิธีการเล่าเรื่องที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกรณีศึกษา ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล
อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
นวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคม
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
การใช้สื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปกติใหม่ด้านสุขภาพในช่วง การระบาดของไวรัสโคโรน่า(Covid-19): กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ปี พ.ศ. 2564
อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
  1. ศรัทธากับแสงดาว
  2. รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์
  3. พรางชมพู
อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
  1. สะพานเชือก
  2. แกลเลอรีตลาดนัด
อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ
อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ
  1. สีสันมื้ออาหาร

อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
  1. อยู่บ้าน
  2. ชิลล์
  3. พักแรม
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา - ตีพิมพ์เผยแพร่
ปี พ.ศ. 2564
ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา
ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา
การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอายุวัฒน์ (Longevity Economy)
อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ ตราสัญญลักษณ์และคำขวัญประจำจังหวัดของไทย
อ.​อาลี ปรียากร
อ.อาลี ปรียากร
การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของสื่อกระจายเสียงผ่านพอดแคสต์ใน ประเทศไทย
โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
การสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ: ตลาดมดตะนอย ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์
ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันตร์
การระรานทางไซเบอร์ต่อผู้มีชื่อเสียงในสังคมไทย
อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
สำรวจการรับรู้และทัศนคติต่อการขับเคลื่อนนโยบายและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
สื่อสร้างสรรค์สื่อสุขภาพสื่อวัฒนธรรม ชุมชนจรเข้สามพัน สุพรรณบุรี บูรณาการกับโครงการวิจัย การรับรู้ข้อมูลสุขภาพที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา รพ.สต.จรเข้สามพัน
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความและงานวิจัยคณาจารย์

ค้นหาผลงานวิจัยที่ต้องการ

ความคืบหน้าวิจัย

ผู้วิจัย

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ประจำปีงบประมาณ

เรื่องวิจัย

"การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ"

วันเริ่มต้นในสัญญา

ความคืบหน้าของการทำวิจัย

ส่งเล่มสมบูรณ์

ตีพิมพ์เผยแพร่

ความคืบหน้าวิจัย

ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

ประจำปีงบประมาณ

2564 (จำนวนเงินรวม 57,960 บาท)

เรื่องวิจัย

“ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย”

วันเริ่มต้นในสัญญา

19 ตุลาคม 2563 – 18 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าของการทำวิจัย

งานวิจัยเสร็จแล้ว

ส่งเล่มสมบูรณ์

16 มีนาคม 2565

ตีพิมพ์เผยแพร่

ความคืบหน้าวิจัย

ผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

ประจำปีงบประมาณ

2564 (จำนวนเงินรวม 52,000 บาท)

เรื่องวิจัย

"การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ ตราสัญญลักษณ์และคำขวัญประจำจังหวัดของไทย"

วันเริ่มต้นในสัญญา

19 ตุลาคม 2563 – 18 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าของการทำวิจัย

งานวิจัยเสร็จแล้ว

ส่งเล่มสมบูรณ์

10 สิงหาคม 2565

ตีพิมพ์เผยแพร่

ความคืบหน้าวิจัย

ผู้วิจัย

อาจารย์อาลี ปรียากร

ประจำปีงบประมาณ

2564 (จำนวนเงินรวม 51,600 บาท)

เรื่องวิจัย

“การวิเคราะห์ประเภทเนื้อหาของสื่อกระจายเสียงผ่านพอดแคสต์ในประเทศไทย”

วันเริ่มต้นในสัญญา

19 ตุลาคม 2563 – 18 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าของการทำวิจัย

รอบ 12 เดือน

ส่งเล่มสมบูรณ์

ตีพิมพ์เผยแพร่