ระบบจัดการสำนักงาน

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด

ห้อง-template

ห้องประชุมเล็ก

ห้องประชุมพร้อมระบบ Video conference ที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม รูปตัว U 2 แถว

ห้อง-template

ห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุมพร้อมระบบ Video conference ที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม เป็นแบบห้องเรียน