ขั้นตอน

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หลังจากส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษาและตรวจสอบ ลำดับที่สภาอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดังนี้

เมื่อได้รับทราบ ครั้งที่ และลำดับที่ สภาอนุมัติแลัว ให้ไปชำระเงินที่ “กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1” โดยแยกใบเสร็จทั้ง 3 รายการดังนี้

 1. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
  1,000.- บาท
 2. ค่าใบรับรองสภาฯ
  100.-   บาท
 3. ค่าหนังสือสำคัญรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  100.-   บาท

 กรอกแบบยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯ และขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ “สวป. ชั้น 1 ช่อง 4” พร้อมด้วยเอกสาร ดังนี้

 1. รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว 1 รูป สำหรับพระสงฆ์ใช้รูปถ่ายที่ครองจีวรห่มแบบมังกร
  (ไม่ใช่รูปโพลาลอยด์/รูป Scan ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ สี หรือข่าว-ดำ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2. ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม 3 รายการ ตามวรรคก่อนหน้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกาา ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หรือ ใบแทนบัตรนักศึกษา (กรณีบัตรหายขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 One Stop Service) ใบเสร็จค่าทรานสคริป ยื่นที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 ส่วนใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เก็บไว้จนกว่าจะรับปริญญา

ติดตามประกาศ กำหนดการ รายชื่อ แถว ลำดับที่ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดทำการคณะฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 หรือทาง www.mac.ru.ac.th