ขั้นตอนดำเนินการ

แจ้งจบการศึกษา

ต้องการแจ้งจบการศึกษา จะต้องทำอย่างไร
      นักศึกษาจะต้องรอให้ผลการสอบในภาคการศึกษาสุดท้ายออกให้ครบ และบันทึกลงทรานสคริปต์เรียบร้อยเสียก่อน จึงสามารถดำเนินการขอแจ้งจบการศึกษา ในขั้นตอนต่อไปผ่านแบบคำร้องออนไลน์  และงานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน โดยเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินการ ดังนี้

 1. รูปถ่ายสวมชุดครุยสีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

  รูปถ่ายสวมชุดครุยสีเขียวตองอ่อน
  รูปถ่ายสวมชุดครุยสีเขียวตองอ่อน
 2. ทรานสคริปต์ฉบับจริงที่บันทึกผลการเรียนทุกภาคการศึกษา รวมถึงภาคสุดท้ายที่จบการศึกษา 1 ฉบับ โดยติดต่อขอทรานสคริปต์ได้ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ของมหาวิทยาลัย ณ ชั้น 1 อาคารกงไกรลาศ (KLB)

  ทรานสคริปต์ฉบับจริง (ตัวอย่าง)
  ทรานสคริปต์ฉบับจริง (ตัวอย่าง)
 3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ขอจบการศึกษาต้องกากบาท (X) ขอจบการศึกษา ยกเว้นภาคซ่อม)
  • แจ้งจบภาค 1 หรือ 2 หรือฤดูร้อน โดยไม่มีการซ่อม ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษาสุดท้ายที่เข้าสอบ รวม 1 ภาคการศึกษา
  • แจ้งจบภาคซ่อม 1 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1 และภาคซ่อม 1 รวม 2 ภาคการศึกษา
  • แจ้งจบภาคซ่อม 2 และฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 2, ภาคฤดูร้อนและ ภาคซ่อม 2 รวม 3 ภาคการศึกษา
  สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน (ตัวอย่าง)
  สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน (ตัวอย่าง)
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ใบ
  สำเนาบัตรนักศึกษา (ตัวอย่าง)
  สำเนาบัตรนักศึกษา (ตัวอย่าง)
 5. Print ใบยืนยันการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยกรอกข้อมูลที่ www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp
  ข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ตัวอย่าง)
  ข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ตัวอย่าง)
 6. หากนักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ ด่วน เพื่อใช้สมัครเรียน/สมัครงาน ฯลฯ ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
  • ใบเสร็จค่าขอใบรับรองนักศึกษา 50 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี)
  • รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 2 นิ้ว 1 รูป (เสื้อคอปก, ไม่มีลวดลาย) นักศึกษาหญิงผมยาว ควรรวบผมไว้ด้านหลัง ไม่ปล่อยสยายมาด้านหน้า