คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

ความคืบหน้างานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ประจำปีงบประมาณ :

จำนวนเงินรวม :

60,000 บาท.

วันเริ่มต้นในสัญญา :

21 พฤศจิกายน 2565

วันสิ้นสุดในสัญญา :

20 พฤศจิกายน 2566

ความคืบหน้า :

ขยายเวลาเพิ่ม :

รายงานความคืบหน้า :

ส่งเล่มสมบูรณ์ :

ตีพิมพ์เผยแพร่ :