คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ คณะสื่อสารมวลชน
สถานที่ตั้ง ชั้น 10 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

 

ระเบียบการยืมอุปกรณ์

 1. โปรดทำเรื่องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ และให้ยืมครั้งละ 5 วัน
 2. การขอยืมอุปกรณ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาคณะสื่อสารมวลชน
 3. ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนนำออกจากห้องปฏิบัติการฯ ทุกครั้ง
 4. หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
 5. การรับ หรือ ส่งคืนอุปกรณ์ กำหนดให้รับ หรือ ส่งคืนอุปกรณ์ เวลา 08.30 -16.30 น. (วัน-เวลาราชการ) เท่านั้น
 6. การส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้าจะถูกตัดคะแนนและตัดสิทธิการยืมอุปกรณ์ในครั้งต่อไป
 7. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนล่าสุด

***ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์***

 

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

  1. การใช้ห้องดังกล่าวเป็นการใช้ห้องสำหรับวิชาเรียนภาคปฏิบัติที่อยู่นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ
  2. ผู้ประสงค์ใช้ห้องจะต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
 1. หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ห้องยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
 2. การขอใช้ห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาคณะสื่อสารมวลชน
 3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาคเรียนล่าสุด

***ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใช้ห้องปฏิบัติการ***

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ห้องปฏิบัติการ