ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดระบบ วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตรดิจิทัลและสื่อสรางสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2565)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตรดิจิทัลและสื่อสรางสรรค)
 • ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Digital Film and Creative Media)
 • อักษรยอ ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาพยนตรดิจิทัลและสื่อสรางสรรค)
 • อักษรยอ ภาษาอังกฤษ B.A. (Digital Film and Creative Media)

จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1

ปีการศึกษาที่ 1 เทอม 1

 • Freshman Year | ปี 1 เทอม 1
 • วิชาศึกษาทั้วไป 1 (RAM)
 • วิชาศึกษาทั่วไป 2 (RAM)
 • สื่อและวัฒนธรรมศึกษา
 • การเล่าเรื่องในภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์
 • การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล
 • ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์เบื้องต้น
 • วิชาโท 1
Freshman Year | ปี 1 เทอม 1
Freshman Year | ปี 1 เทอม 2
ปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2

ปีการศึกษาที่ 1 เทอม 2

 • Freshman Year | ปี 1 เทอม 2
 • วิชาศึกาาทั่วไป 3 (RAM)
 • วิชาศึกษาทั่วไป 4 (RAM)
 • อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์
 • การเขียนบทสื่อสร้างสรรค์
 • การลำดับภาพสำหรับสื่อสร้างสรรค์
 • การเตรียมการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
 • วิชาโท 2
ปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1

ปีการศึกษาที่ 2 เทอม 1

 • Sophomore Year | ปี 2 เทอม 1
 • วิชาศึกาาทั่วไป 5 (RAM)
 • วิชาศึกษาทั่วไป 6 (RAM)
 • จริยธรรมและกฏหมายภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
 • การผลิตสื่อสร้างสรรค์
 • การเขียนบทภาพยนตร์ดิจิทัล
 • วิชาโท 3
Sophomore Year | ปี 2 เทอม 1
Sophomore Year | ปี 2 เทอม 2
ปีการศึกษาที่ 2 เทอม 2

ปีการศึกษาที่ 2 เทอม 2

 • Sophomore Year | ปี 2 เทอม 2
 • วิชาศึกาาทั่วไป 7 (RAM)
 • วิชาศึกษาทั่วไป 8 (RAM)
 • ทฤษฏีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
 • การถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล
 • การกำกับภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสาร้างสรรค์
 • วิชาโท 4
ปีการศึกษาที่ 3 เทอม 1

ปีการศึกษาที่ 3 เทอม 1

 • Junior Year | ปี 3 เทอม 1
 • วิชาศึกาาทั่วไป 9 (RAM)
 • ผู้ประกอบการทางภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
 • การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
 • การลำดับภาพสำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
 • วิชาโท 5
 • เลือกเสรี 1
Junior Year | ปี 3 เทอม 1
Junior Year | ปี 3 เทอม 2
ปีการศึกษาที่ 3 เทอม 2

ปีการศึกษาที่ 3 เทอม 2

 • Junior Year | ปี 3 เทอม 2
 • วิชาศึกาาทั่วไป 10 (RAM)
 • ภัณฑารักษ์ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสาร้างสรรค์
 • การออกแบบโมชั่นกราฟิกสำหรับภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์
 • ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์
 • เลือกเสรี 2
ปีการศึกษาที่ 3 เทอม ฤดูร้อน

ปีการศึกษาที่ 3 เทอม ฤดูร้อน

 • Summer | ปี 3 เทอม ฤดูร้อน
 • การฝึกงานด้านภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Summer | ปี 3 เทอม ฤดูร้อน
Senior Year | ปี 4 เทอม 1
ปีการศึกษาที่ 4 เทอม 1

ปีการศึกษาที่ 4 เทอม 1

 • Senior Year | ปี 4 เทอม 1
 • สัมมนาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
 • การเตรียมโครงงานด้านภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษาที่ 4 เทอม 2

ปีการศึกษาที่ 4 เทอม 2

 • Senior Year | ปี 4 เทอม 2
 • โครงงานด้านภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Senior Year | ปี 4 เทอม 2

หมายเหตุ : รายวิชาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดการหลักสูตร หรือความนิยมของเนื้อหาในช่วงเวลานั้นๆ