[rank_math_breadcrumb]

รายละเอียดการสมัครเรียน

นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล โครงการพิเศษ

    รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ นอกเวลาราชการ) รับสมัครได้ทั้งหมด 2 ช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูได้ที่ประกาศหรือ ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร ดังนี้

 1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
 2. สมัครด้วยตนเองที่ “สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ”


เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 5. ทรานสคริป, คำอธิบายรายวิชา (กรณีนักศึกษาเทียบโอน)


ระยะเวลาเรียน

 • 8 ภาคการศึกษา (2 ปี 8 เดือน)
 • เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.
 • ระบบเรียน Block Course เรียนจบทีละรายวิชา


ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน
 • Line: rammcs2556 (คลิก https://bit.ly/3MJwaf0 เพื่อแอดไลน์ทันที)
 • Tel. 098-2506515 , 02-3108990, 098-2506515 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น)

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

โครงสร้าง

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)