ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

[rank_math_breadcrumb]

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts

คณะสื่อสารมวลชน
Faculty of Mass Communication

นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
Communication Arts and Digital Media

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

โครงสร้าง

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ใครชื่นชอบและอยากทำงานสายสื่อฯ ตั้งแต่เบื้องหลังฝ่ายผลิตไปจนถึงงานหน้ากล้อง
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ปริญญาตรี สายนิเทศฯ เรียนภาคค่ำ เนื้อหาทันสมัยและจบได้ในระยะเวลากระชับ
จะเรียนจบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และ กศน.ไปจนถึงคนที่เรียนจบ ป.ตรีแล้วอยากต่อใบที่สอง
หรืออยากเรียนควบก็ได้เช่นกัน

ในหลักสูตรนี้มีความครอบคลุมหลากหลายด้าน บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างหลากหลาย อาทิ ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ผู้ผลิตรายการข่าว ผู้ผลิตสื่อบันเทิง ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ (Content Creator; YouTuber, TikTokers) เป็นต้น

เรียนแบบ Block Course (เรียนจบทีละรายวิชา)
ระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา (2 ปี 8 เดือน)
จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
*เทียบโอนหน่วยกิตได้