คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวสารวันนี้

ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือแบบไหนก็จะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรม

Our Services

คณะสื่อสารมวลชน

รวบรวมทุกช่องทางบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ระปริญญาตรี ปริญญาโท
 ส่วนกลาง

นิเทศศาตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ทำอะไรๆ ใหม่ๆ ได้มากขึ้นไปอีกด้วยงานข่าวและการจัดรายการวิทยุ

ข่าวสารอัปเดทล่าสุด

ประกาศจากทางคณะ

Our News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัปเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พร้อมกับช่องทางสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานภายนอก
ประกาศรับสมัครบุคลากร

บริการสำหรับ

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน