คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Our Services

คณะสื่อสารมวลชน

รวบรวมทุกช่องทางบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ระปริญญาตรี ปริญญาโท
 ส่วนกลาง

นิเทศศาตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท

ข่าวสารอัปเดทล่าสุด

ข่าวสารการศึกษา

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค ภาค 1/67
รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค ภาค 1/67
10 July 2024

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค ภาค 1/67 ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน Google Classroom หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.สุดารัตน์

ประกาศจากทางคณะ

Our News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัปเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พร้อมกับช่องทางสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานภายนอก
ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะสื่อสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง