คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Our Services

คณะสื่อสารมวลชน

รวบรวมทุกช่องทางบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ระปริญญาตรี ปริญญาโท
 ส่วนกลาง

นิเทศศาตรมหาบัณฑิต
ปริญญาโท

ข่าวสารอัปเดทล่าสุด

ข่าวสารการศึกษา

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566
รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566
6 June 2024

ลำดับ CDM MCS ชื่อวิชา รหัส Classroom อาจารย์ 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น lfhnf5f อ.ชวิศา เชยจรรยา 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง qy4spvk อ.​อาลี

ประกาศจากทางคณะ

Our News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัปเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พร้อมกับช่องทางสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานภายนอก
ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะสื่อสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง