คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Mass Communication Ramkhamhaeng University

Knowledge Management

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

Knowledge Management Academic Year 2022

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Knowledge Management Academic Year 2021

สรุปการจัดการความรู้ (Knowledge management) ปี 2563

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา (2560)

ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม” รากฐานแห่งคุณภาพของงานวิจัย (2560)

คิดอยากจะทำ “วิจัย” สักเรื่อง ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี (2559)

Presentation สรุปผลการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2562

สรุปการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปี 2562