คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา (2560)

ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม” รากฐานแห่งคุณภาพของงานวิจัย (2560)

คิดอยากจะทำ “วิจัย” สักเรื่อง ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี (2559)

Presentation สรุปผลการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน ในศตวรรษที่ 21 (2561)

สรุปผลการจัดการความรู้ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน ในศตวรรษที่ 21 (2561)