คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม