คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)