คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ สถานทูตสหรัฐอเมริกา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26” ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วัน เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม BestWestern Chatuchak (MRT กำแพงเพซรประตู 1) เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาวิชาซีพสื่อสารมวลซนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดซอบต่อ จริยธรรมในวิชาซีพ(Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อยรุ่นที่ 26” ต้องดำเนินการดังนี้ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.tia.or.th หรือ https:/bit.ly/tiapirab26-2566 ส่งเรียงความหัวข้อ “คุณคิดว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลซนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และเมื่อคุณ ก้าวเข้ามาเป็นสื่อมวลซนมีออาชีพคุณคิดว่าจะทำหน้าที่อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับสังคม” ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 […]

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 – คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ ปีที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอแนวตั้ง ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ การผลิตสื่อวิดีโอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อ แก่ผู้พิการทางปัญญา บุคลากรผู้ดูแลผู้พิการทางปัญญา และพนักงาน หจก.ถาวรเมดไลน์ ชุมชนตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนเครือข่าย อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสื่อสารมวลชน ให้ข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของคณาจารย์ในคณะ โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอให้กับผู้ฝึกอาชีพที่เป็นผู้บกพร่องทางปัญญา บุคลากรของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และบุคลากรในโครงการสวนผักถาวรฯ เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเพื่อใช้กับช่องทางการสื่อสารของตนเอง และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลผลิตให้กับสังคมได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการนำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับชุมชนที่สามารถนำไปเล่าเรื่องได้หลากหลาย และมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการสามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอเนื้อหาต่อไปในอนาคต พ.ต.อ.หญิง รัชนีกร เทพมณี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เล่าให้ฟังในส่วนของสถานที่ฝึกอาชีพงานเกษตรของผู้พิการทางสติปัญญาว่า ในบริเวณนี้มีการทำการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ผักไฮโดรโปรนิกส์ โรงเห็ด ผลไม้ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงปลาด้วย ซึ่งในส่วนของงานเกษตรนี้จะมีผู้ที่บกพร่องทางปัญญาเข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงาน โดยมีผู้ฝึกอาชีพ (job coach) […]

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดังกล่าวจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการแจ้งจบก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 และดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันซ้อมย่อยของคณะ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) วันซ้อมใหญ่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (คาบบ่าย) รายงานตัวตึก KLB201  เวลา 08.30 – 09.30 น. วันรับจริง: วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 (คาบบ่าย)   >>รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48<<

แสดงความยินดีคณบดี

คณะสื่อสารมวลชนขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    วันที่ 17 มกราคมของทุกปี จึงถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ สถานที่จัดงานคือ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เฉพาะการแสดงช้างศึก และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว)     มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราช องค์มหาบูรพกษัตริย์ของประเทศไทยผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้วในอดีต มาตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 10 ที่ได้จัดให้มีการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514  

กิจกรรมงานกาชาด ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกิจกรรมงานกาชาด ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลล้วงไหจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่เข้ามาในซุ้มของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย โดยมี 4 คณะที่ร่วมกิจกรรม คือ คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์  

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชนเที่ยวงานกาชาด

  ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชนเที่ยวงานกาชาด แวะร่วมสนุกที่ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ร้าน4.3) โดยเฉพาะในคืนสุดท้าย18 ธันวาคม นี้ ร่วมฟังดนตรีไพเราะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และร่วมจับรางวัลจากไหทองคำ ลุ้นชิงโชครางวัลมากมาย โดยเฉพาะรางวัลใหญ่โทรทัศน์สี LED TV Android 40 นิ้ว และรางวัลมีค่าอีกมากมาย ผู้ใดจะร่วมบริจาคสิ่งของให้คณะสื่อสารมวลชน หรือซื้อสลากกาชาด ติดต่อได้ที่ เลขานุการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัยชั้น 2 โทร. 02-3108980

อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2565

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี หลังเสร็จกิจกรรมช่วงเช้าที่ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้มีการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยในปีนี้ อาจารย์คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี ชวดนุช อาจารย์พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ผิวเรืองนนท์ #เปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทาง #เรียนราม #จบราม

บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสื่อสารมวลชน ปี 2565

บรรณาธิการบริหารข่าวช่องวัน รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสื่อสารมวลชน ปี 2565 นายบัญชา แข็งขัน บรรณาธิการบริหารข่าว ช่องวัน ศิษย์เก่าคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน (ปัจจุบันคือคณะสื่อสารมวลชน) เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายบัญชาได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเข้ารับรางวัลโดยรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรตินี้ ด้วยความตั้้งใจที่จะเป็นนักข่าวให้ได้และที่นี่ก็ทำให้มีวันนี้ “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะสื่อสารมวลชนคือเดิมเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน พอผ่านมายุคนี้เป็นคณะสื่อสารมวลชน อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจ คือการเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องอยู่ที่ตัวเราเอง สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ตั้งใจ อดทน ขยัน มุ่งมั่นและพยายาม หลายคนสมัยก่อนบอกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาทำไมต้องมาเรียนด้วยตนเอง แต่การที่เราได้เรียนรู้ ได้พัฒนา ได้หาข้อมูลด้วยตนเอง ตรงนี้ที่ต่อยอดและนำไปสู่อาชีพที่เราใฝ่ฝัน อาชีพที่เราต้องการ อย่างผม ก้าวแรกผมตั้งใจมาเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์เอกสื่อสารมวลชน ตั้งใจว่าในอาชีพอยากเป็นนักข่าวให้ได้ สุดท้ายเรียนที่นี่ 2 ปีครึ่ง จากนั้นไปฝึกงาน ที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคน เราอยากเรียนอะไร คุณลงได้เลยตามที่ต้องการ ผมได้ฝึกงานที่บีบีซีภาคภาษาไทย ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับบีบีซีภาคภาษาไทย ให้เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งได้ฝึกงาน ตอนแรกฝึก 6 […]