คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เกี่ยวกับเรา

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในลักษณะ “ตลาดวิชา” ให้แก่ประชาชนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนมีการพัฒนาและก้าวหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม

      นักสื่อสารมวลชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชุมชนจนถึง ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ แต่เดิมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนวิชาด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน เป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีพระราชบัญญัติก่อตั้งภาควิชาสื่อสารมวลชน เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ.ศ. 2535

      ด้วยมีนักศึกษาสนใจเรียนสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชนจำนวนมาก และมีความสนใจในศาสตร์การสื่อสารมวลชนเฉพาะสาขามากขึ้นมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมการยกฐานะภาควิชาสื่อสารมวลชนเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

      การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4/2545 วาระที่ 4.8 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติให้จัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน” และมีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2545 และให้อยู่ในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
 2. สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
 3. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่

 1. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน


      สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็น “คณะสื่อสารมวลชน” โดยให้รวมการดำเนินการของภาควิชาสื่อสารมวลชนและคณะสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกัน เป็นคณะในกำกับราชการอีกคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อย่างเป็นทางการ


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างสรรค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมด้วยความรับผิดชอบ

 

ค่านิยมองค์การ
รวมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านการสื่อสารมวลชน

 

ปรัชญา
สร้างสรรค์นักสื่อสาร รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม

 

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจ

 1. ด้านการจัดการการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดระบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
 2. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประ โยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาองค์กร
 3. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ
 4. ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางสังคมโลกาภิวัตน์
 5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และโปร่งใส พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยราม คำแหงกำหนด ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์หรือประสมประสาน และสร้างผลงานในลักษณะต่างๆ ตามความถนัด และศักยภาพที่มีอยู่ตามแต่โอกาส
 2. เพื่อให้บุคลากรและบัณฑิตสามารถวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
 3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านสื่อสารมวลชนสำหรับชุมชนหรือสังคม จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม
 4. บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ

อ.​อาลี ปรียากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

อาจารย์ชวิศา เชยจรรยา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.ทิฆัมพร ภูพันนา

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.​อาลี ปรียากร

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

อ.สุดารัตน์ สอนบัว

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

อ.วิชชุตา มังคะลี

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

รศ.วาริศา พลายบัว

อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน

สำนักงานเลขานุการ

สุขเดช บุนนท์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน

งานคลังและพัสดุ

สุดาทิพย์ สายฟั่น

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รุ่งเรือง นนทะสาร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กมลวรรณ แก่นจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สุพัชรา คำหล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน

ปวีณ์รัศมิ์ชา บุญทัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษา​

จามิกร วงชมพู

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ชาคร อยู่สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรนันท์ จันทร์สวี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ดรัลรัตน์ ปานรอด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พงษ์นรินทร์ อินแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อริสราวัลย์ บุดดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

จันจิรา สร้อยมาลา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารและธุรการ​

มะนูซี หะนิซู

พนักงานขับรถยนต์

บัญชา บรรดาศักดิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ลลิตา ถิ่นบาง

บุคลากรปฏิบัติการ

กาญจนา ละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ธิดาวัลย์ ศรีธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการพิเศษ​

พงศธรณ์ ศิริพงศ์สุวรรณ

ที่อยู่
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ 10240

เบอร์โทรศัพท์
งานทะเบียนปริญญาตรี 02-310- 8980
งานทะเบียนปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 02-310- 8978, 098-250- 6515
งานทะเบียนปริญญาโท และ สำนักงานคณะ 02-310- 8977
งานสารบรรณ 02-310- 8976 FAX: 02-310- 8979

แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บางนา)

Facebook : https://www.facebook.com/masscommram
YouTube : https://www.youtube.com/user/MassComHD