คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ
อ.อนุรักษ์ จันทร์ดำ
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน