คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.วิชชุตา มังคะลี
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน