รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน