คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน