คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ