คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ทิฆัมพร ภูพันนา
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์