คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน