คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.​อาลี ปรียากร
อ.​อาลี ปรียากร
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์