คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ