คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวการรับสมัครเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในลักษณะ “ตลาดวิชา” ให้แก่ประชาชนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนมีการพัฒนาและก้าวหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม

      นักสื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชุมชนจนถึง ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ คณะสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่

    1. สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
    2. สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อร้างสรรค์

ประกาศการรับสมัคร

posts not found

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในลักษณะ “ตลาดวิชา” ให้แก่ประชาชนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกฐานะทางสังคม การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนมีการพัฒนาและก้าวหน้า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม

      นักสื่อสารมวลชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชุมชนจนถึง ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ คณะสื่อสารมวลชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่

    • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประกาศการรับสมัคร

posts not found