คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครเรียน

สมัครเรียน

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

          รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (เฉพาะส่วนกลาง) รับสมัครได้ทั้งหมด 3 ช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูได้ที่ประกาศหรือ ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร ดังนี้

  • สมัครทางไปรษณีย์สมัคร
  • ทางอินเทอร์เน็ต
  • สมัครด้วยตนเอง
   ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)

นักศึกษาสามารถศึกษาการสมัครเรียนด้วยตัวเองได้ผ่านทางระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ นอกเวลาราชการ) รับสมัครได้ทั้งหมด 2 ช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูได้ที่ประกาศหรือ ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร ดังนี้

  1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
  2. สมัครด้วยตนเองที่ “สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ระยะเวลาเรียน

  • 8 ภาคการศึกษา (2 ปี 8 เดือน)
  • เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.
  • ระบบเรียน Block Course เรียนจบทีละรายวิชา

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน
 • Line: rammcs2556 (คลิก https://bit.ly/3MJwaf0 เพื่อแอดไลน์ทันที)
 • Tel. 098-2506515 , 02-3108990, 098-2506515 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น)

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อร้างสรรค์

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Center Admission System) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามรอบที่สาขาเปิดรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสาขา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      สมัครนักได้ด้วยตนเองที่ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัณฑิตศึกษา ตึกสุโขทัยชั้น 2

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

          รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (เฉพาะส่วนกลาง) รับสมัครได้ทั้งหมด 3 ช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูได้ที่ประกาศหรือ ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร ดังนี้

  • สมัครทางไปรษณีย์สมัคร
  • ทางอินเทอร์เน็ต
  • สมัครด้วยตนเอง
   ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)

นักศึกษาสามารถศึกษาการสมัครเรียนด้วยตัวเองได้ผ่านทางระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ)

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ นอกเวลาราชการ) รับสมัครได้ทั้งหมด 2 ช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูได้ที่ประกาศหรือ ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร ดังนี้

  1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
  2. สมัครด้วยตนเองที่ “สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

ระยะเวลาเรียน

  • 8 ภาคการศึกษา (2 ปี 8 เดือน)
  • เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.
  • ระบบเรียน Block Course เรียนจบทีละรายวิชา

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน
 • Line: rammcs2556 (คลิก https://bit.ly/3MJwaf0 เพื่อแอดไลน์ทันที)
 • Tel. 098-2506515 , 02-3108990, 098-2506515 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น)

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อร้างสรรค์

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS (Thai University Center Admission System) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามรอบที่สาขาเปิดรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสาขา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาและรับสมัคร

เกี่ยวกับการรับสมัคร

      สมัครนักได้ด้วยตนเองที่ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัณฑิตศึกษา ตึกสุโขทัยชั้น 2

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS66

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

รอบ 1 | Portfolio

รับสมัคร

28 ต.ค. 66 ถึง
15 ม.ค. 67

สอบสัมภาษณ์

19 ม.ค. 67

ประกาศผลในระบบ

6 ก.พ. 67

ยืนยันสิทธิ์

6 - 7 ก.พ. 67

สละสิทธิในระบบ

8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67

รอบ 2 | Quota

รับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง
11 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน 2567

ประกาศผลในระบบ

2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

2-3 พฤษภาคม 25667

สละสิทธิในระบบ

4 พฤษภาคม 25667

รอบ 3 | Admission

รับสมัคร

ระบบ mytcas.com
6-12 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลในระบบ

20 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิในระบบ

** 26 พฤษภาคม 2567

รอบ 4 | Direct Admission

รับสมัคร

27-30 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

3 มิถุนายน 2567

ประกาศผลในระบบ

6 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์

1) 6-7 มิถุนายน 2567
2) 17-18 มิถุนายน 2567

สละสิทธิในระบบ

-

รอบ
รูปแบบ
รับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลในระบบ
ยืนยันสิทธิ์
สละสิทธิในระบบ
1
Portfolio
1 พ.ย 65 - 13 ม.ค 66
19 ม.ค 66
7 ก.พ. 66
7-8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
2
Quota
13 ก.พ. - 11 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66
4-5 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66
3
Admission
mytcas 7-13 พ.ค. 66
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
20 และ 22 พ.ค. 66
20-21 พ.ค. 66
**27 พ.ค 66
4
Direct Admission
28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66
(1) 13-14 มิ.ย. 66 (2) 23-24 มิ.ย. 66
-

หมายเหตุ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

**27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น