คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ