คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน