สุขเดช บุนนท์

สุขเดช บุนนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน