คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.วาริศา พลายบัว
รศ.วาริศา พลายบัว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร