คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน