คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์
อาจารย์ประจำคณะฯ และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์