คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน