คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน