คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน