คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน