คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ