คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บุคลากรปฏิบัติการ