คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
อาจารย์ประจำคณะฯ และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์